Privacy policy

Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. (ZON), ZON Holding B.V. en al haar daaraan verbonden werkmaatschappijen (hierna: “ZON”)

Versie: 1.2

1. Introductie

Voor de uitoefening van haar bedrijf is het nodig dat ZON persoonsgegevens verwerkt. Meer specifiek is ZON Holding B.V. formeel als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor deze verwerkingen aan te merken. Bepaalde gegevens worden echter door diverse werkmaatschappijen verwerkt. Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die ZON al dan niet via haar websites http://www.royalzon.com/nl; https://www.freshparkvenlo.nl/; https://www.z-online.nl/; en https://www.vaneigenbodem.nl/ (“Websites”) verwerkt en is van toepassing op alle verwerkingen door de bedrijven binnen het concern. Dit betreft persoonsgegevens van onder meer (potentiële) relaties, leden en klanten, huurders en/of websitebezoekers van ZON. Met deze privacy policy wenst ZON u informatie te verschaffen over deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Een ieder wie een overeenkomst met ZON aangaat, haar Websites bezoekt en/of gebruik maakt van de dienstverlening van ZON, gaat akkoord met deze privacy policy. Deze privacy policy is te raadplegen en downloaden via de Websites van ZON. ZON streeft ernaar uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende regelgeving te verwerken.

2. Categorieën persoonsgegevens

ZON verwerkt onder meer de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 • Uw naam en contactgegevens (o.a. adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Uw geslacht en geboortedatum;
 • Uw bankgegevens.

Deze gegevens worden door ZON van u verkregen door het invullen van contactformulieren, lidmaatschapsverklaringen, inloggen in de systemen aangeboden door ZON en het anderszins verschaffen van informatie aan ZON. Voorts worden op de servers van ZON automatisch gegevens vastgelegd zoals een URL, IP-adres, het type browser dat u gebruikt, de taal, datum en/of identificatienummers van computers, tablets of smartphones die u gebruikt.

3. Doeleinden van de verwerking

Voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het behartigen van de belangen van leden ten aanzien van het in de handel brengen van groenten en fruit, in de breedste zin des woords;
 • Het aangaan, uitvoeren van en bemiddeling inzake contracten met betrekking tot het leveren van diensten en producten (ten behoeve van aangesloten telers), waaronder doch niet beperkt tot:
  • het aangaan, uitvoeren en bemiddeling van contracten met transporteurs ten behoeve van transport van product van telers
  • het aangaan, uitvoeren en bemiddeling van contracten met kopers betreffende de aankoop van product van telers,
  • het aangaan, uitvoeren van en bemiddeling inzake contracten met betrekking tot het leveren van diensten en producten ten behoeve van inkoop van product, niet zijnde leden product, maar dat wel nodig is om
   • bijvoorbeeld verspakketten te kunnen maken (daartoe moeten we bijvoorbeeld rookworsten inkopen);
   • voldoende volume aan de klok te hebben (bijvoorbeeld Spaanse paprika die dan wordt ingekocht);
   • contracten met supermarkten te kunnen invullen, daar waar we op momenten wellicht te weinig “eigen” product hebben;
 • Het aangaan en uitvoeren van huurcontracten met huurders;
 • Het aangaan, uitvoeren van en bemiddeling inzake contracten met betrekking tot het leveren van diensten en producten (ten behoeve van huurders op het bedrijventerrein);
 • Het onderhouden van contact met leden, relaties en overige (zakelijke) contacten, waaronder maar niet beperkt tot het beantwoorden van e-mails en/of andere berichten;
 • Om gebruikersstatistieken te verzamelen en de Websites te optimaliseren;
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ten behoeve van voornoemde doeleinden kunnen de persoonsgegevens binnen het ZON-concern (de hiervoor aangeduide werkmaatschappijen) worden gedeeld.

4. Verstrekking gegevens aan derden

ZON kan voor het verwerken van deze persoonsgegevens gebruik maken van diensten van derden, aan welke verwerkers contractuele verplichtingen voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zullen worden opgelegd.

Voorts worden uw contactgegevens verstrekt aan potentiele klanten, o.a. via de Websites.

ZON is in bepaalde gevallen verplicht om uw persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten te verstrekken conform wet- en regelgeving.

Social media en websites van derden

ZON biedt middels haar Websites de mogelijkheid om informatie die daarop te vinden is te delen via social media, e-mail en andere communicatiemiddelen en deze af te drukken. Zij heeft daarover geen zeggenschap en draagt voor eventueel verdere gebruik van uw persoonsgegevens door derden (waaronder bijvoorbeeld ook leden en relaties vallen) middels deze weg geen verantwoordelijkheid.

ZON biedt bezoekers van haar Websites links naar andere websites, bijvoorbeeld van telers. ZON is niet verantwoordelijk voor informatie op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

5. Bewaartermijnen persoonsgegevens

ZON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. In de meeste gevallen betekent dit dat uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het beëindigen van uw relatie met ZON (of voor websitebezoekers na het bezoeken van de Websites) worden verwijderd. In sommige gevallen kan ZON verplicht zijn de (of: bepaalde) persoonsgegevens langer te bewaren op grond van wet- en regelgeving (met een maximum van 7 jaren na voornoemde gebeurtenissen).

6. Gegevensbeveiliging

ZON neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, waarmee Zon beoogt dat deze gegevens niet verloren gaan en/of kunnen worden gewijzigd en dat derden daartoe geen ongeoorloofde toegang kunnen verkrijgen. De Persoonsgegevens, of andere informatie die door jou aan ons worden verstrekt, zullen niet worden doorgegeven en/of opgeslagen worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. Uw privacygerelateerde rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse rechten. Zo kunt u ZON verzoeken uw persoonsgegevens in te zien c.q. daarvan een kopie te ontvangen, deze te laten wijzigen bij onjuistheden of onvolledigheid of deze te doen verwijderen indien het bijvoorbeeld naar uw mening niet langer nodig is uw persoonsgegevens te bewaren voor voornoemde doeleinden of deze naar uw mening zijn verwerkt in strijd met wet- en regelgeving. In bepaalde situaties kunt u ook vragen de verwerking te beperken.

ZON zal binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn op uw verzoek reageren, normaliter binnen 4 weken. U kunt bij ZON tevens bezwaar maken en/of klachten indienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en wanneer dit niet leidt tot een wenselijk resultaat kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt ter zake van het voornoemde contact opnemen met de compliance officer van ZON, wiens contactgegevens hieronder in paragraaf 10 staan vermeld.

8. Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en getallen dat wordt opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat wanneer u onze Websites bezoekt.

Hoe werken cookies?

Cookies worden ingezet om bijvoorbeeld informatie over uw surfgedrag op te slaan of om bepaalde door u gekozen instellingen te onthouden. Wanneer de websites nogmaals bezocht worden, wordt uw bezoek herkend. Hierdoor kunnen de Websites zich aanpassen aan de door u gekozen instellingen en voorkeuren. De informatie over uw surfgedrag op de Websites kan vervolgens door ZON worden geanalyseerd om hierdoor de Websites verder te kunnen optimaliseren.

Wat voor cookies worden er geplaatst?

ZON kan de volgende cookies plaatsen:

 • Essentiële en functionele cookies. Dit zijn noodzakelijke cookies en zorgen ervoor dat u de websites kunt bezoeken, bepaalde verzoeken kunt doen en gebruik kunt maken van bepaalde functies op de websites. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om uw website ervaring en onze diensten te kunnen verbeteren. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij ook geen toestemming nodig.

Via de instellingen van uw browser kunt u tevens aangegeven welk soort cookies wel of niet opgeslagen mogen worden.

9. Wijzigingen Privacy Policy

ZON is gerechtigd deze privacy policy tussentijds te wijzigen. De gewijzigde versie is van kracht zodra deze op de Websites worden gepubliceerd. Het is dan ook raadzaam deze zo nu en dan door te nemen.

10. Vragen

Voor al uw vragen en/of opmerkingen wat betreft deze privacy policy en/of uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de compliance officer van ZON:

Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland U.A.
t.a.v. Michel Thewessen
Bezoekadres: Venrayseweg 104, 5928 RH VENLO
Postadres: Postbus 3200, 5902 RE VENLO
Telefoon: +31 77 3239563
E-mail: compliance-officer@royalzon.com